اعضای هیات تحریریه

موسس

دانشگاه سیستان و بلوچستان

گروه اقتصاد

www.usb.ac.ir
public_relationshamoon.usb.ac.ir

سردبیر

نظر دهمرده

علوم اقتصادی استاد،‌ گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/nazardahmardeh/en
nazarhamoon.usb.ac.ir
0000-0001-7344-1796

h-index: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=D7hNfPUAAAAJ  

مدیر مسئول

مرضیه اسفندیاری

علوم اقتصادی دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

www.usb.ac.ir/astaff/mesfandiari/en
m.esfandiarieco.usb.ac.ir
0000-0003-3704-6240

h-index: https://scholar.google.com/citations?user=srRZ3loAAAAJ&hl=en  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

محمد اقبال هوک

ریسک، مالی دانشیار، دانشگاه سیدنی، استرالیا

www.linkedin.com/in/mohammad-enamul-hoque-040bbb50/
mohammad.hoqueuqconnect.edu.au
0000-0003-3233-8316

h-index: 11  

علیرضا زارعی

علوم اقتصادی، اقتصاد مالی کاربردی دانشیار، دانشکده اقتصاد، مالی و حسابداری، دانشگاه کاونتری، انگلستان

pureportal.coventry.ac.uk/en/persons/alireza-zarei
alireza.zareicoventry.ac.uk
0000-0002-2843-798X

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه

سید عزیز آرمن

علوم اقتصادی استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی ، دانشگاه شهید چمران اهواز

scu.ac.ir/~saarman2
saarmanscu.ac.ir
0000-0002-7930-858X


09161135042

احمد اکبری

اقتصاد کشاورزی استاد بازنشسته گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

aakbarihomoon.usb.ac.ir
0000-0002-2015-9436

نعمت‌اله اکبری

اقتصاد (گرایش اقتصاد شهری و منطقه‌ای و توسعه و برنامه‌ریزی) استاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

n_akbariase.ui.ac.ir
0000-0003-3225-4059

h-index: https://scholar.google.com/citations?user=stKMLXQAAAAJ&hl=en  

محسن ابراهیمی

علوم اقتصادی دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

khu.ac.ir/cv/55/mohsen-ebrahimi
ebrahimikhu.ac.ir
0000-0002-2680-2912

h-index: 2  

جعفر حقیقت

علوم اقتصادی استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

www.researchgate.net/profile/Jafar-Haghighat
haghighattabrizu.ac.ir
0000-0002-5470-5220

نظر دهمرده

گروه اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/nazardahmardeh/en
nazarhamoon.usb.ac.ir
0000-0001-7344-1796

h-index: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=D7hNfPUAAAAJ  

غلامرضا زمانیان

علوم اقتصادی دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

zamanianeco.usb.ac.ir
0000-0003-0823-4584

h-index: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user  

علی حسین صمدی

علوم اقتصادی استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

ems.shirazu.ac.ir/en/~ahsamadi
asamadirose.shirazu.ac.ir
0000-0002-8491-6192

h-index: 20  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

مصطفی سلیمی‌فر

اقتصاد (توسعه صنعتی) استاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

www.um.ac.ir/~mostafa
mostafaum.ac.ir
0000-0001-9919

h-index: https://erd.um.ac.ir/journal/mostafa.profcms.um.ac.ir  

09153417606

محمدحسن فطرس

اقتصاد، آنالیز و برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی استاد، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

eco.basu.ac.ir/en/~fotros
fotrosbasu.ac.ir
0000-0001-6859-5854

غلامرضا کشاورز حداد

علوم اقتصادی دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

gsme.sharif.edu/~g.k.haddad
g.k.haddadsharif.edu
0000-0001-5873-8217

h-index: 7  

محمدرضا لطفعلی‌پور

علوم اقتصادی استاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

lotfalipour.profcms.um.ac.ir
lotfalipourum.ac.ir
0000-0002-5482-4502

مدیر اجرایی

مریم راشکی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

maryam.r1218gmail.com