داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
Seyed Aziz Arman Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz
غلامرضا gholamreza دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
حمید آسایش ارزیابی سیاست های اقتصادی در قالب طراحی مدل های اقتصادی برای ایران گروه اقتصاد، دانشگاه آیت الله بروجردی
محسن ابراهیمی دانشیار اقتصاد دانشگاه خوارزمی
مرضیه اسفندیاری ارزیابی سیاست های اقتصادی در قالب طراحی مدل های اقتصادی برای ایران دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
رضا اشرفی گنجویی
زهرا افشاری ارزیابی سیاست های اقتصادی در قالب طراحی مدل های اقتصادی برای ایران استاد ، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء )س(، تهران، ایران
سید مرتضی افقه ارزیابی سیاست های اقتصادی در قالب طراحی مدل های اقتصادی برای ایران، بررسی تعادل و عدم تعادل بازارهای مختلف در اقتصاد( بازار کار، بازار سرمایه، بازار پول، بازار ارز، بازار کالاها و خدمات و ...) و ارائه راهکارهایی جهت نیل به تعادل بازارها با رویکرد توسعه پایدار دانشیار ، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
حبیب انصاری سامانی بررسی نقش کارگزاران اقتصادی( خانوارها، بنگاه ها، دولت و ...) در محیط های اقتصادی در راستای تحقق اقتصاد با ثبات و توسعه پایدار گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد یزد ایران
بیژن باصری گروه اقتصاد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
رسول بیدرام
رضا تقی زاده بررسی تعادل و عدم تعادل بازارهای مختلف در اقتصاد( بازار کار، بازار سرمایه، بازار پول، بازار ارز، بازار کالاها و خدمات و ...) و ارائه راهکارهایی جهت نیل به تعادل بازارها با رویکرد توسعه پایدار استادیار حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
حسین توکلیان ارزیابی سیاست های اقتصادی در قالب طراحی مدل های اقتصادی برای ایران دانشیار ، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد ؛ دانشگاه عالمه طباطبائی؛ تهران، ایران
فرخنده جبل عاملی ارزیابی سیاست های اقتصادی در قالب طراحی مدل های اقتصادی برای ایران دانشیار، گروه اقتصاد نظری ، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران
احمد جعفری صمیمی ارزیابی سیاست های اقتصادی در قالب طراحی مدل های اقتصادی برای ایران استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران
علی چشمی
رمضان حسین زاده ستادیار علوم اقتصادی، دانشکدة مدیریت و اقتصادی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
نظر دهمرده ارزیابی سیاست های اقتصادی در قالب طراحی مدل های اقتصادی برای ایران استاد، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
علی دولتی ارزیابی سیاست های اقتصادی در قالب طراحی مدل های اقتصادی برای ایران دانشیار؛ گروه اقتصاد؛دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد؛ یزد، ایران
رضا روشن ارزیابی سیاست های اقتصادی در قالب طراحی مدل های اقتصادی برای ایران استادیاراقتصاد، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر
محسن زاینده رودی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد کرمان
منصور زراء نژاد
رامین زراعتگری عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
غلامرضا زمانیان دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
محمد نبی شهیکی تاش ارزیابی سیاست های اقتصادی در قالب طراحی مدل های اقتصادی برای ایران عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه اقتصاد، زاهدان، ایران
نورالله صالحی آسفیجی بررسی تعادل و عدم تعادل بازارهای مختلف در اقتصاد( بازار کار، بازار سرمایه، بازار پول، بازار ارز، بازار کالاها و خدمات و ...) و ارائه راهکارهایی جهت نیل به تعادل بازارها با رویکرد توسعه پایدار عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی صفدری ارزیابی سیاست های اقتصادی در قالب طراحی مدل های اقتصادی برای ایران دانشیار ، گروه کشاورزی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ زاهدان، ایران
سعید صمدی دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ایران
علی حسین صمدی ارزیابی سیاست های اقتصادی در قالب طراحی مدل های اقتصادی برای ایران استاد ، گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
مهنوش عبداله میلانی بررسی نقش کارگزاران اقتصادی( خانوارها، بنگاه ها، دولت و ...) در محیط های اقتصادی در راستای تحقق اقتصاد با ثبات و توسعه پایدار دانشیار، گروه اقتصاد ، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
قهرمان عبدلی بررسی نقش کارگزاران اقتصادی( خانوارها، بنگاه ها، دولت و ...) در محیط های اقتصادی در راستای تحقق اقتصاد با ثبات و توسعه پایدار دانشگاه تهران
محمد حسن فطرس بررسی تعادل و عدم تعادل بازارهای مختلف در اقتصاد( بازار کار، بازار سرمایه، بازار پول، بازار ارز، بازار کالاها و خدمات و ...) و ارائه راهکارهایی جهت نیل به تعادل بازارها با رویکرد توسعه پایدار، بررسی نقش کارگزاران اقتصادی( خانوارها، بنگاه ها، دولت و ...) در محیط های اقتصادی در راستای تحقق اقتصاد با ثبات و توسعه پایدار استاد، گروه اقتصاد، علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
محمدحسن فطرس ارزیابی سیاست های اقتصادی در قالب طراحی مدل های اقتصادی برای ایران دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا
حسن کارنامه حقیقی استادیار دانشکده مدیریت و عضو هیئت علمی دانشگاه شیخ بهائی اصفهان
زهرا کریمی تکانلو دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
زهرا کریمی تکانلو هیئت علمی و مدیر گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
زهرا کریمی موغاری ارزیابی سیاست های اقتصادی در قالب طراحی مدل های اقتصادی برای ایران دانشیار، گروه اقتصاد ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
غلامرضا کشاورز حداد ارزیابی سیاست های اقتصادی در قالب طراحی مدل های اقتصادی برای ایران دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
محمدرضا لطفعلی پور ارزیابی سیاست های اقتصادی در قالب طراحی مدل های اقتصادی برای ایران استاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
ابراهیم مرادی ارزیابی سیاست های اقتصادی در قالب طراحی مدل های اقتصادی برای ایران هیات علمی گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان
رضا معبودی ارزیابی سیاست های اقتصادی در قالب طراحی مدل های اقتصادی برای ایران، بررسی تعادل و عدم تعادل بازارهای مختلف در اقتصاد( بازار کار، بازار سرمایه، بازار پول، بازار ارز، بازار کالاها و خدمات و ...) و ارائه راهکارهایی جهت نیل به تعادل بازارها با رویکرد توسعه پایدار استادیار و عضو هیات علمی، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی
محسن مهرآرا ارزیابی سیاست های اقتصادی در قالب طراحی مدل های اقتصادی برای ایران استاد دانشگاه تهران
مانی موتمنی بررسی تعادل و عدم تعادل بازارهای مختلف در اقتصاد( بازار کار، بازار سرمایه، بازار پول، بازار ارز، بازار کالاها و خدمات و ...) و ارائه راهکارهایی جهت نیل به تعادل بازارها با رویکرد توسعه پایدار دانشار گروه اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه مازندران
میثم موسایی ارزیابی سیاست های اقتصادی در قالب طراحی مدل های اقتصادی برای ایران، بررسی تعادل و عدم تعادل بازارهای مختلف در اقتصاد( بازار کار، بازار سرمایه، بازار پول، بازار ارز، بازار کالاها و خدمات و ...) و ارائه راهکارهایی جهت نیل به تعادل بازارها با رویکرد توسعه پایدار استاد، گروه برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران،تهران، ایران
فرزانه نصیرزاده ارزیابی سیاست های اقتصادی در قالب طراحی مدل های اقتصادی برای ایران عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
محمود هاشمی تبار ارزیابی سیاست های اقتصادی در قالب طراحی مدل های اقتصادی برای ایران استادیار، گروه کشاورزی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ زاهدان، ایران
ویدا ورهرامی گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی وسیاسی ، دانشگاه شهید بهشتی
میلاد وفادار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران