اثر غیرخطی تورم بر نابرابری درآمد (مطالعه کشورهای درحال توسعه)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 استادیار، گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

نابرابری درآمد یک مسئله مهم اقتصادی است که بسیاری از کشورهای جهان با آن مواجه هستند. در چند دهه اخیر به دلیل روند افزایشی نابرابری درآمد و آثار نامطلوب آن بر اقتصاد هر کشور، این مسئله و عوامل مؤثر بر آن مورد توجه محققان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله به بررسی تأثیر تورم بر نابرابری درآمد در 66 کشور در حال توسعه از جمله ایران طی دوره زمانی 1995-2018 پرداخته شده است. برای بررسی موضوع از مدل پانل دیتای پویا و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که یک رابطه‌ غیرخطی U شکل میان تورم کل و نابرابری درآمد وجود دارد، به این صورت که با شروع از تورم صفر، نابرابری درآمد حداکثر تا آستانه تورم کل (که در این مطالعه حدود 07/12 حاصل شده است) کاهش می‌یابد و بعد از رسیدن به آستانه تورم، با افزایش تورم نابرابری درآمد نیز افزایش می‌یابد؛ بنابراین میان تورم کل و نابرابری درآمد، ارتباط غیرخطی وجود دارد. همچنین درباره‌ی اجزای تورم، نتایج مدل بیان‌کننده رابطه غیرخطی U شکل میان تورم پیش‌بینی ‌شده و نابرابری درآمد است، اما تورم پیش‌بینی ‌نشده رابطه معناداری با نابرابری درآمد ندارد. نتایج نشان می‌دهد که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و شهرنشینی، نابرابری درآمد را کاهش می‌دهد و افزایش آن‌ها سبب بهبود وضعیت توزیع درآمد می‌شود، اما افزایش آزادی تجارت بین‌المللی در کشورهای مورد مطالعه باعث بدتر شدن وضعیت نابرابری درآمد می‌شود. میان متغیر بیکاری و نابرابری درآمد رابطه معناداری یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


Abdollah Milani, M., Parvin, S., seyedi, K. (2017). Progressive Income Tax Structure and Its Effect on Income Inequality in Iranian Provinces. Economics Research, 17(66), 1-22. (In Persian)
Abounoori, A., Mofateh, S., Parhizi, Hadi (2010). Analysis of the Effect of Inflation on Income Distribution in Iran (Comparative Analysis of Urban and Rural Areas of Iran). Quarterly Journal of Economic Sciences, 4(13), 77-96. (In Persian)
Ahmadi, A., Rostami Nia, M., & Gheibi, A. (2015). The Effect of Financial Development on Income Distribution in Selected Developing Countries and Developed Countries by GMM Generalized Torque Method. Financial Economics Quarterly, 10(36), 15-32. (In Persian)
Amornthum, S. (2004). Income inequality, inflation and nonlinearity: the case of Asian economies. University of Hawaii, Economic Research Organization, Lecture note, (601).‏
Ansari Samani, H., Khilkordi, R. (2019). Unemployment and Income Inequality in Iran Provinces. Iranian Journal of Economic Research, 24(81), 157-186. (In Persian)
Armanmehr, M., & Farahmandmanesh, A. (2018). Investigating the Effect of Inflation on Income Inequality of Urban Households in Iran Using the Atkinson Approach. Journal Of Economics and Regional Development, 25(16), 127-152. (In Persian)
Baltagi, B. (2005); Econometric analysis of panel data, Third Edition, McGraw-Hill, US.
Baltagi, B. H. (2008). Econometric analysis of panel data (Vol. 4). Chichester: John wiley & sons, United Kingdom.
Barro, R. J. (1997). Determinants of Economic Growth: A cross-Country Empirical Study. MIT Press. Cambridge. NBER WORKING PAPER SERIES, 1996(5698), 1-79.
Blinder, A. S., & Esaki, H. Y. (1978). Macroeconomic activity and income distribution in the postwar United States. The Review of Economics and Statistics, 60(4), 604-609.‏
Bulíř, A. (2001). Income inequality: does inflation matter?. IMF Staff papers, 48(1), 139-159.‏
Chang, J. (2006). Globalization and English in Chinese higher education. World Englishes, 25(3‐4), 513-525.‏
Galli, R. (2001). Is inflation bad for income inequality: The importance of the initial rate of inflation. Employment Paper, 2001(29), 1-38.
Golkhandan, A. (2016). Threshold Effect of Inflation on Income Inequality: Smooth Transition Regression (STR) Model. Journal of Iran's Economic Essays, 13(25), 75-95. (In Persian)
Law, C. H., & Soon, S. V. (2020). The impact of inflation on income inequality: the role of institutional quality. Applied Economics Letters, 27(21), 1735-1738.‏
Li, H., & Zou, H. F. (2002). Inflation, growth, and income distribution: A cross-country study. Annals of Economics and Finance, 3(1), 85-101.‏
Monnin, P. (2014). Inflation and income inequality in developed economies. CEP Working Paper Series, 2014(1), 1-25.
Noor Mohammadi, Kh., Arab Mazar, A., Mehregan, N., & Partoyi, B. (2021). An Analysis of Government Expenditures Influences on Income Inequality in Provinces of Iran (Using the Generalized Method of Moments). Financial Economics and Development, 14(53), 1-19. (In Persian)
Radfar, M., Zomorodiyan, G., & Karimkhani, M. (2020). Investigating the interactions of inequality income, employment and economic growth. Journal of Investment Knowledge, 9(33), 283-299. (In Persian)
Shakeri, A., Jahangard, E., & Aghlami, S. (2013). The Nonlinear Effect of Inflation on Income Inequality in Iran. The Economic Research, 13(4), 27-53. (In Persian)
Siami-Namini, S., & Hudson, D. (2019). Inflation and income inequality in developed and developing countries. Journal of Economic Studies, 46(3), 1-39.
Sieroń, A. (2017). Inflation and income inequality. Prague Economic Papers, 26(6), 633-645.‏
Stossberg, S., & Blöchliger, H. (2017). Fiscal decentralisation and income inequality: Empirical evidence from OECD countries. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, 237(3), 225-273.‏
Taylor, L. (2000). External liberalization, economic performance, and distribution in Latin America and elsewhere.‏ World Institute for Development Economics Research, Working paper 215, 1-38.
Thalassinos, E., Ugurlu, E., & Muratoglu, Y. (2012). Income Inequality and Inflation in the EU.‏ European Research Studies Journal, 15(1), 127-140.
Ybrayev, Z. (2021). Distributional Consequences of Monetary Policy in Emerging Economies: Dollarization, Domestic Inflation, and Income Divergence. Comparative Economic Studies, 63(1), 1-25.‏
Zamani-Shabkhaneh, S., & Mehregan, N. (2013). The Impact of Urbanization on Income Distribution with Emphasis on the Kuznets’ Theory. Journal of Planning and Budgeting, 18(3), 3-19. (In Persian)
Zheng, Z. (2020). Inflation and income inequality in a Schumpeterian economy with menu costs. Economics Letters, 186, 108524.