نشریه «اقتصاد باثبات و توسعه پایدار» دارای خط‌مشی بسط و گسترش مطالعاتی است که با بررسی و مطالعه دقیق شرایط اقتصادی کشور و بررسی اهداف اقتصادی کشور به ارائه راهکارها و تدابیر اقتصادی پرداخته و با نقد و بررسی برنامه‌ها اهداف و سیاست‌های اقتصادی شرایط موجود را با رویکرد حداقل نمودن آسیب‌های ناشی از اجرای سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی به شرایط مطلوب اقتصادی که متضمن پایداری و ثبات است نزدیک نماید. به این ترتیب، امکان پیش­‌بینی نتایج بالقوه سیاست‌­های اقتصادی را فراهم می­‌آورد و از این طریق به برنامه­‌ریزان و سیاست­‌گذاران در نیل به اهداف اقتصادی کمک می­‌رساند. علاوه بر این، شناخت شرایط موجود و مطلوب اقتصاد و تحلیل سیاست‌های اقتصادی در درک مباحث اقتصادی توسط دانشجویان و دانش‌­پژوهان اقتصادی نقش بسزایی داشته و مطالعه در حوزه علم اقتصاد را تسهیل می­‌نماید.

نظر به توجه افکار عمومی در سطح ملی، بین‌المللی و منطقه‌ای به موضوع توسعه اقتصادی پایدار و افزایش رفاه اجتماعی متعاقب آن همچنین تاکید برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کشور بر توسعه پایدار و توجه به ابعاد زیست محیطی توسعه اقتصادی و به منظور کسب جایگاه مناسب کشور در منطقه و جهان، دانشگاه سیستان و بلوچستان  زمینه انتشار پژوهش‌هایی با رویکرد ایجاد توسعه پایدار و محیط اقتصادی باثبات را در جهت دستیابی به توسعه همه‌جانبه و پایدار فراهم آورده است.

عنوان نشریه: اقتصاد باثبات و توسعه پایدار
توالی انتشار:  فصلنامه
نوع داوری:  دوسو ناشناس
زبان نشریه:  فارسی ( چکیده مبسوط انگلیسی)
نوع انتشار:  چاپی و الکترونیکی
نوع دسترسی:  رایگان (متن کامل)
ناشر: دانشگاه سیستان و بلوچستان

  دریافت، چاپ و بازپخش مقاله از سایت فصلنامه رایگان است.


  این نشریه سرقت ادبی را بررسی می کند.


مقالات ارسالی به این فصلنامه از طریق سامانه مشابهت‌یاب کنترل می‌شوند.


مقالات این فصلنامه دارای شناسه DOI هستند.


انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مجله اقتصاد باثبات و توسعه پایدار و انجمن رفاه اجتماعی ایران  


ایمیل مجله : SEDJ@usb.ac.ir
شماره تلفن دفتر مجله: 31136784-054

شماره جاری: دوره 2، شماره 3، پاییز 1400 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان