بررسی و تحلیل تأثیر اشتغال در صنعت بر نابرابری درآمد

نوع مقاله : پژوهش تجربی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

طی دهه‌های گذشته، اقتصاد جهان شاهد از بین رفتن میلیون‌ها شغل تولیدی با درآمد خوب بوده است. این فرایند در سال‌های اخیر در کشورهای خاورمیانه نیز مشاهده شده است. برخی از مشاغل در کشورهای خاورمیانه به دلیل ورود فناوری‌ و صرفه‌جویی در استفاده از نیروی کار، برای همیشه از بین رفته‌اند. همزمان، مشاغل بسیاری با دستمزد کم در بخش خدمات و خرده‌فروشی اقتصاد این کشورها ایجاد شده‌اند، رشد فناوری موجب کاهش تقاضا برای کارگران کم‌مهارت و افزایش تقاضا برای کارگران بامهارت می‌شود و در نتیجه اختلاف دستمزد این دو گروه افزایش می‌یابد. نکته قابل توجه این است که فناوری با اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون رشد، اشتغال، درآمد و سطح دستمزدها بر توزیع درآمد نیز مؤثر است. طی سال‌های اخیر پیشرفت فناوری در کشورهای خاورمیانه شدت گرفته است که بررسی اثرگذاری اشتغال در صنعت بر نابرابری درآمد حائز اهمیت است.
در این مقاله با استفاده از داده‌های تابلویی کشورهای ایران، عراق، عربستان، بحرین، ترکیه، اردن، کویت، لبنان، عمان، سوریه، امارات و مصر از سال 2000 تا 2018 به بررسی ارتباط میان اشتغال در صنعت و نابرابری پرداخته می‌شود. در این پژوهش از متغیرهای ضریب جینی، اشتغال صنعتی، سرانه تولید ناخالص ملی، نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی و نسبت هزینه دولت به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است و روش اقتصاد سنجی گشتاور تعمیم یافته دو مرحله‌ای (GMM) است. تجزیه و تحلیل نشان می‌دهد که اشتغال صنعتی با نابرابری درآمد ارتباط منفی دارد، در حالی که سایر متغیرهای اثرگذاری چندانی بر نابرابری درآمد ندارند.

کلیدواژه‌ها


 
References
حیدری، حسن و حسن زاده، اکبر. (1395). بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در ایران. رفاه اجتماعی، 63، 45-20.
زورکی، شهریار، یوسفی برفروشی، آرمان و مهری کارنامی، یاسر. (1399). تأثیر شکاف نرخ ارز و تورم نامتقارن و بیکاری بر نابرابری درآمدی در ایران. مجله نظریه های کاربردی اقتصاد، 7(1)، 117-148.
 
Antràs, P., De Gortari, A., & Itskhoki, O. (2017). Globalization, inequality and welfare. Journal of International Economics, 108, 387-412.‏
Arntz, M., Gregory, T., & Zierahn, U. (2016). The risk of automation for jobs in OECD countries.‏
Autor, D. H., Dorn, D., & Hanson, G. H. (2016). The China shock: Learning from labor-market adjustment to large changes in trade. Annual Review of Economics8, 205-240.‏
Beachy, B. (2012). A financial crisis manual causes, consequences, and lessons of the financial crisis (No. 1434-2016-118873).‏
Berman, E., Bound, J., & Griliches, Z.(1994). Changes in the demand for skilled labor within US manufacturing: evidence from the annual survey of manufactures. The Quarterly Journal of Economics, 109(2), 367-397.‏
Bernard, A. B., & Jensen, J. B.(2000). Understanding increasing and decreasing wage inequality. In The impact of international Trade on Wages (pp. 227-268). University of Chicago Press.‏
Bluestone,B.,& Harrison, B.(1988). The growth of low-wage employment: 1963-86. The American Economic Review, 78(2), 124-128.‏
Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of econometrics, 87(1), 115-143.‏
Borjas, G. J., Freeman, R. B., Katz, L. F., DiNardo, J., & Abowd, J. M. (1997). How much do immigration and trade affect labor market outcomes?. Brookings papers on economic activity, 1997(1), 1-90.‏
Chakrabarti, A. (2000). Does trade cause inequality?. Journal of Economic Development, 25(2), 1-22.
Clements, B. (1997). Income distribution and social expenditure in Brazil.
Couch, K. A., & Placzek, D. W. (2010). Earnings losses of displaced workers revisited. American Economic Review, 100(1), 572-89.‏
Crouch, C. (2019). Inequality in post-industrial societies. Structural Change and Economic Dynamics, 51, 11-23.‏
Dabla-Norris, M. E., Kochhar, M. K., Suphaphiphat, M. N., Ricka, M. F., & Tsounta, E. (2015). Causes and consequences of income inequality: A global perspective. International monetary fund.
Dinopoulos, E., & Segerstrom, P. (1999). A Schumpeterian model of protection and relative wages. American Economic Review, 89(3), 450-472.‏
Ebenstein, A., Harrison, A., & McMillan, M. (2014). Why Are American Workers Getting Poorer? China, Trade and Offshoring. Upublished Manuscript.‏
Edwards, S. (1997). Trade policy, growth, and income distribution. The American Economic Review, 87(2), 205-210.‏
Faggio, G., Salvanes, K. G., & Reenen, J. V. (2007). The evolution of inequality in productivity and wages: panel data evidence.‏
Fajgelbaum, P. D., & Khandelwal, A. K. (2016). Measuring the unequal gains from trade. The Quarterly Journal of Economics, 131(3), 1113-1180.‏
Freeman, R. B. (1995). Are your wages set in Beijing?. Journal of Economic perspectives, 9(3), 15-32.‏
Frey, C.B. & Osborne, M.A. (2013). The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation? Working Paper, Oxford University.
Galbraith, J. K., & Kum, H. (2005). Estimating the inequality of household incomes: A statistical approach to the creation of a dense and consistent global data set. Review of Income and Wealth, 51(1), 115-143.‏
Gallup, J. L. (2012). Is there a Kuznets curve. Portland State University, 575-603.
Gibbons, R., & Katz, L. F. (1991). Layoffs and lemons. Journal of labor Economics, 9(4), 351-380.‏
Goldin, C., & Katz, L. F. (2007). The race between education and technology: The evolution of US educational wage differentials, 1890 to 2005 (No. w12984). National Bureau of Economic Research.‏
Goos, M., & Manning, A. (2007). Lousy and lovely jobs: The rising polarization of work in Britain. The review of economics and statistics, 89(1), 118-133.‏
Harrison, A., McLaren, J., & McMillan, M. S. (2010). Recent findings on trade and inequality (No. w16425). National Bureau of Economic Research.‏
Heidari, Hassan & Hassanzadeh, Akbar. (2017). Investigating the Relationship between Income Inequality and Economic Growth in Iran. Social Welfare, 63, 45-20. In Persian
ILO (2014). Global Employment Trends 2014: supporting data sets. http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/ 2014/WCMS_234879/lang–en/index.htm. Accessed 26 September 2017.
Jacobson, L. S., LaLonde, R. J., & Sullivan, D. G. (1993). Earnings losses of displaced workers. The American economic review, 685-709.‏
Jauch, S., & Watzka, S. (2016). Financial development and income inequality: a panel data approach. Empirical Economics, 51(1), 291-314.‏‏
Jaumotte, F., Lall, S. & Papageorgiou, C. (2008). Rising Income Inequality: Technology, or Trade and Financial Globalization?. IMF Working Paper 08/185.
Juhn, C. (1999). Wage inequality and demand for skill: evidence from five decades. ILR Review, 52(3), 424-443.‏
Katz, L. F., & Murphy, K. M. (1992). Changes in relative wages, 1963–1987: supply and demand factors. The quarterly journal of economics, 107(1), 35-78.‏
Khodavisi, Hassan, Najjar Ghabel, Somayeh & Ezzati Shorgoli, Ahmad. (2018). Investigating the Relationship between Globalization and Income Inequality: An Application of the Panel Threshold Smooth Transfer Model. Journal of Economic Research, 52 (1), 87-61.Anderson, E. (2005). Openness and inequality in developing countries: A review of theory and recent evidence. World development, 33(7), 1045-1063.‏‏
Kristal, T., & Cohen, Y. (2015). What do computers really do? Computerization, fading pay-setting institutions and rising wage inequality. Research in Social Stratification and Mobility, 42, 33-47.‏
Krugman, P., & Lawrence, R. (1993). Trade, jobs and wages' NBER Working Paper No. 4478 (September). Cambridge, Mass.‏
Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. The American economic review, 45(1), 1-28.‏
Ljungqvist, L., & Sargent, T. J. (1998). The European unemployment dilemma. Journal of political Economy, 106(3), 514-550.‏
Lustig, N., López-Calva, L.F. and Ortíz-Juárez, E. (2013). Declining Inequality in Latin America in the 2000s: The Cases of Argentina, Brazil, and Mexico. World Development 44, 129-141.
Milanovic, B. (2012). Global income inequality by the numbers: in history and now-an overview. The World Bank.‏
Mincer, J. (1991). Human capital, technology, and the wage structure: what do time series show? (No. w3581). National Bureau of Economic Research.‏
Morissette, R., Qiu, H., & Chan, P. C. W. (2013). The risk and cost of job loss in Canada, 1978–2008. Canadian Journal of Economics/Revue canadienne d'économique, 46(4), 1480-1509.‏
Murphy, K. M., & Welch, F. (1991). The role of international trade in wage differentials. Workers and their Wages, 39-69.‏
Nickell, S. (1981). Biases in dynamic models with fixed effects. Econometrica: Journal of the econometric society, 1417-1426.‏
Pamuk, Ş. (2008). Globalization, industrialization and changing politics in Turkey. New perspectives on Turkey, 38, 267-273.‏
Pulkka, V. V. (2017). A free lunch with robots–can a basic income stabilise the digital economy?. Transfer: European Review of Labour and Research, 23(3), 295-311.‏
Reuveny, R., & Li, Q. (2003). Economic openness, democracy, and income inequality: an empirical analysis. Comparative Political Studies, 36(5), 575-601.
Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. Journal of economic growth21(1), 1-33.‏
Rossi, D., & Galbraith, J. K. (2016). Exchange rates and industrial wage inequality in open economies (No. 71). UTIP Working Paper.‏
Shimer, R. (1998). Why is the US unemployment rate so much lower?. NBER macroeconomics annual, 13, 11-61.‏
Solt, F. (2016). The standardized world income inequality database. Social science quarterly, 97(5), 1267-1281.‏
Zouraki, Shahriar, Yousefi Barforoushi, Arman & Mehri Karnami, Yaser. (2021). The effect of exchange rate gaps and asymmetric inflation and unemployment on income inequality in Iran. Journal of Applied Theories of Economics, 7(1), 117-148. In Persian