اهداف و چشم انداز

فصلنامه اقتصاد باثبات با هدف ارتقاء سطح دانش علمی پژوهشگران، و مبادله علمی بین آنها، معرفی پیشرفت‌های عمده در زمینه توسعه اقتصادی پایدار و ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین فراهم نمودن امکان ایجاد ارتباط بین پژوهشگران و کارشناسان داخلی و خارجی منتشر می شود. این نشریه درصدد تحقق اهداف زیر است:

     - فـراهم آوردن زمینه تضارب آراء، اندیشه‌ها و دیـدگاه‌ها درباره پژوهش‌های نظری و کاربردی از راه سنجش، نقد و بررسی انتشارات اقتصادی

     - شناخت و معرفی اندیشه‌ها، نوآوری و خلاقیت‌های علمی و پژوهشی

     - ایجاد یک پایگاه فکری جهت تبادل یافته‌های پژوهشگران و تقویت انگیزه پژوهشگران فعال جهت حضور مؤثر در عرصه‌ها و مجامع علمی ملی و بین‌الملل.

     - اشاعه و نشر مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌های مختلف علوم اقتصادی برای نیل به مقاصد زیر:

          یک. به کارگیری تئوری های اقتصادی برای رفع عدم تعادل ها و نوسانات اقتصادی ایران 

          دو. کمک به پیشبرد مرزهای دانش در زمینه‌های زیر:

                    الف. نظریه‌های علم اقتصاد

                    ب. افزایش رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی پایدار

                    پ. ایجاد محیط اقتصادی باثبات

                    ت. کاربرد ریاضیات و ابزارهای کمی در اقتصاد و طراحی مدل‌های اقتصادسنجی 

                    ث. تحقیقات بین‌رشته‌ای مابین اقتصاد و سایر علوم

                    ج. نقش سیاست های پولی و مالی در ثبات اقتصادی

                    د. شناخت علل نوسانات و عدم تعادل های اقتصادی  

                    ذ. آثار شوک های اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت