فرایند پذیرش مقالات

مقاله‌های دریافت شده پس از پذیرش اولیه در هیات تحریریه، برای ارزیابی توسط سه نفر داور علمی به تشخیص هیات تحریریه ارسال می‌شود. پذیرش نهایی بر اساس نظرات داوران و موافقت هیئت تحریریه است. نمودار فرآیند مراحل ارزیابی مقاله به صورت زیر است: