دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اسفند 1399 

مطالعات بین رشته ای

بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و بُعد خانوار با روش ICA

صفحه 25-60

10.22111/sedj.2021.35771.1104

زهرا نصراللهی؛ فاطمه آسایش؛ جعفر رحمانی


مطالعه موردی

کووید 19، قیمت نفت و عدم قطعیت سیاست گذاری در ایران

صفحه 107-130

10.22111/sedj.2021.37415.1110

پروانه کمالی دهکردی؛ فرشته عبدالهی؛ عبدالخالق غبیشاوی


پژوهش تجربی

تعیین نرخ بهینه میزان مالیات سبز بر صنایع بزرگ در ایران

صفحه 131-154

10.22111/sedj.2021.37371.1109

احمد بیدشکی؛ علی رئیس پور؛ محسن زاینده رودی