دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 11، مرداد 1402 

پژوهشی

بررسی رابطه ی بین دوره ای ریسک، سرمایه و کارایی: ارزیابی از بانک‎‎های ایران

صفحه 1-33

10.22111/sedj.2023.44668.1301

سمیه یاری فرد؛ علی اصغر سالم؛ تیمور محمدی؛ عباس شاکری حسین آباد