دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 10، خرداد 1402 
راهبرد تجاری و کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار شرکت ها

صفحه 48-68

10.22111/sedj.2023.44925.1314

غلامرضا رضایی؛ رامین زراعتگری؛ نویدرضا نمازی؛ امیر سروستانی