دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 13، بهمن 1402 
مدل سازی و پیش بینی ماهانه قیمت فولاد در ایران

صفحه 60-95

10.22111/sedj.2024.47309.1417

طیبه رهنمون پیروج؛ سید صالح اکبر موسوی؛ منصور عسگری