تحلیل غیرخطی عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران: شواهدی از رهیافت مارکوف سوئیچینگ

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان-ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بو علی سینا، همدان، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اراک، اراک، ایران.

4 کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

یکی از معضلات اقتصاد ایران، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی است که منجر شده تا شناخت عوامل موثر بر آن از سوی سیاست‌گذاران و مقامات دولتی جهت اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی بیش از پیش اهمیت یابد. نتایج مدل‌های خطی در مطالعات گذشته دارای تناقضاتی بوده است که ضرورت استفاده از رویکردهای غیرخطی را آشکار می‌کند. بر این ‌اساس، مطالعه حاضر به بررسی متغیرهای منتخب اثرگذار بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد تغییر رژیم مارکوف طی دوره 1400- 1367 می‌پردازد که در آن، رشد اقتصادی ایران در دو رژیم صفر (دوره رشد اقتصادی مثبت) و رژیم یک (دوره رشد اقتصادی منفی) مدل‌سازی شده است. یافته‌ها تایید کننده عدم خطی بودن رفتار مدل رشد در ایران می-باشد. همچنین، نتایج حاصله نشان‌دهنده عدم تقارن رفتاری متغیرهای توضیحی مدل در دوره‌های رشد اقتصادی مثبت و منفی است. همچنین نتایج ماتریس احتمال انتقال، تایید کننده نهادینه شدن رفتار رکودی در اقتصاد ایران است و احتمال ماندن در رژیم رکودی در دوره آتی در مقایسه با احتمال خروج از آن، بیشتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


AbdRahman, N. (2012), “The Relationship between Budget Deficit and Economic Growth from Malaysian Perspective; An ARDL Approach”, International Conference on Economics, 38: 54-58.
      Alemran,R & Alemran, A & Alizade asl, H (2012). Government budget deficit and economic growth in Iran, Journal of economic Studies, 2(1), 1-23.
        Amiri, H., salem, A., beshkhor, M. (2017). The Persistence of Inflation in Iran: A Fractionally Integrated Approach. Economical Modeling, 11(39), 141-162.
       Attari, M. & A. javeb (2013)," inflation, Economic Growth and Government Expenditure of Pakistan", Prodica Economics and Finance, 5: 58-67.
        Basirat, M., & Nasiri, A., & Jorjorzadeh, A. (2015). The Effect of Exchange Rate Fluctuations on the Economic Growth with respect to Financial Markets Deepening in Some Selected OPEC Countries. Journal of Financial Economics (Financial Economics and Development), 9(30), 141-156.
       Cafaie, M., & Rehmani, T. (2018). Investigating the Role of Oil Revenues on How Financial Sector Affect the Economic Growth and Non-Oil Sector Growth in Iran. Journal of Economics and Modeling (Journal of Economics), 9(1), 27-54.
        Dadgar, Y., & Keshavarz, G., & Tyataraj, A. (2006). The Analysis of Relationship between Inflation and Economic Growth in Iran. Journal of Economic Essays, 3(5), 59-88.
        Esmaeili Razi, H., Ebrahimi, B., Shirali, S. (2015). Impact of Oil Revenues on Economic Growth in Iran with Emphasis on Variations in Institutional Quality. Economic Development Policy, 3(2), 81-108.
        Farah Bakhsh, N., & Farzinvash, A. (2009). The Effect of Budget Deficit on Current Account Deficit and Economic Growth. Tahghighat-E-Eghtesadi, 44(88), 171-192.
        Fiaz, A., Khurshid,N., and Satti, A. (2022). Revisiting the Macroeconomic Variables and Economic Growth Nexus: A Markov Regime-Switching Approach. Economic Journal of emerging Markets, 14(1), pp 101-112.
        Hamilton, j.D., (1990), “Analysis of Time Series Subject to Changes in Regime”, Journal of Econometrics, 4: 39-70.
        Halafi, H. (2007). Real Exchange Rate and the Iranian Economic Growth. Tahghighat-e-Eghtesadi, - (79), 59-75.
        Ilyas, M., Sabir, H. M. & Shehzadi, A. (2014). “Inter-Relationship among Economic Growth, Saving and Inflation in Pakistan”. Jornal of Finance and Economics, 2(4): 125-130.
        Jafari Samimi, A., & Montazeri Shoorekchali, J., & Gerdabi, A. (2015). The Asymmetric Impact Of Government Budget Deficits On Economic Growth In Iran: Application of Smooth Transition Regression (Str) Model. Journal of Applied Economics Studies of Iran, 3(12), 111-128.
        Khan, Muhammad Shaheer and Butt, Usman Ullah, (2021). "Asymmetric Impact of Globalization on Economic Growth in Pakistan by Using ARDI Model". International Journal of Business, Economics and Finance (IJBEF). 4:39-70.
        Khodadad Kashi, F., shahiki tash, M. (2010). Effects of Macroeconomic Variable on Poverty in Iran Application of Bootstrap Technique. The Journal of Economic Studies and Policies, 0(18), 69-94
        Long, A, E., Adekoya, T, M., Soyemi, G, O., Agbanuji, D, A., and Adekomi, I, J. (2021). "The Asymmetric Impact of Oil Price and Electricity Consumption on Economic Growth: Evidence from Nigeria". ActA Univ. Sapientiae, economics and business, 9: 50–70.
        Mallik, G. & A. Chowdhury (2002), “Inflation, Government Expenditure and Real Income in the Long Run”. Journal of Economic Studies, 29: 240.
       Mowlaei, M., & Golkhandan, A. (2013). Long-Run and Short- Run Effects of Budget Deficit on Economic Growth in Iran. Economic Strategy, 2(5), 95-115.
        Mehrara, M., & Sargolzaei, M. (2012). Nonlinear Effects of Macroeconomic Variables on Economic Growth based on STR Approach: The Case of Iran. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 1(1), 1-39.
    Mehrara, M. (2014). Oil Revenues and Economic Growth in Iran based on Endogenous Structural Break. Journal of Financial Economics (Financial Economics and Development), 8(26), 33-52.
   Mehrara, M., & Fatemi, M. (2017). Specifying The Early Warning Model For Inflation By Using Markov Switching Approach. Economic Modelling, 11(1 (37)), 1-22.
    Mokhtari, D., mohammadzadeh, Y., Mohseni Zonouzi, S. (2021). The Role of Institutions Quality in Effect of Liquidity Growth on Economic Growth (PSTR Approach). Journal of Economic Research (Tahghighat- E- Eghtesadi), 56(1), 111-143.
    Nademi, Y., Sedaghat Kalmarzi, H. (2018). Investigating the Effect of Oil Shocks and Economic Sanctions on Unemployment Regimes in Iran using the Markov Switching Approach. Iranian Energy Economics, 7(26), 156-131.
    Niazimohseni, M., Shahrestani, H., Hojabr Kiani, K., Ghafari, F. (2020). Examination of the Effect of the Shock Caused by Monetary Policy and Oil Revenue on Inflation and Economic Growth in Iran. Monetary & Financial Economics, 27(19), 29-46. 
    Panahi, H., Khodaverdizadeh, S. (2015). Tourism Development and Economic Growth Markov Switching Model. Journal of Tourism Planning and Development, 4(14), 8-25.
    Piraee, K., & Dadvar, B. (2011). The Effect of Inflation on Economic Growth on Iran: Emphasizing On Uncertainty. Journal of Sustainable Growth and Development (The Economic Research), 11(1), 67-80.
    Qarabaghian, Morteza (1991). Economics of growth and development, Ney Publishing.
     Rahmani, T., & Bagherpur Oskoei, E. (2017). Examination of the Relationship between Economic Growth and Saving Rate in Low and High Inflation Countries. Journal of Economic Growth and Development Research, 7(28), 71-82.
        Razavi, A., Salami far, M. (2013).The Effect of Economic Globalization on Economic Growth, Using Vector Auto Regression Model. Strategic Studies of public policy, 4(12), 9-32.
    Rehman, A., Ishaque, A,. Malik, S., Rehman, S, U., Hussain, A. (2021). "Exploring Asymmetric Nexus between Tourism, Economic Growth and CO2 Emissions in the Context of Pakistan."  International Journal of Energy Economics and Policy, 11(3), 338-345.
        Rezazadeh, A. (2020). Relationship between inflation, inflation uncertainty and economic growth in Iran: Markov- switching approach. Journal of Iranian Economic Issues, 6(2), 37-66.
     Salmani, Y., & Yavari, K., & Sahabi, B., & Asgharpour, H. (2016). The Short-Run And Long-Run Effects of Government Debt on Economic Growth in Iran. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 5(18), 81-107.
     Sattarov, Kh. (2011), Inflation and Economic Growth, Master Thesis, Umea University. 
    Sayehmiri, A., & Ahmadi Baharvand, K., & OMIDI, M. (2020). The Impact of Inflation on Economic Growth: A Meta-Analysis Approach. Journal of Development And Capital, 5(2 (9)), 137-151.
     Sajjadi, S. & Zahmatzadeh, F (2016). The Impact of Budget Deficit on Iran's Economic Growth Using ARDL Method. International Conference on New Research in Management, Economics and Humanities.
     Shakeri, A., zamani, R., Vartabian Kashani, H. (2022). Impact of Export Diversification and Export Composition on Economic Growth of Iran. Economic Growth and Development Research, 12(46), 43-15.
      Shokravi, S., Khezri, M. (2017). Measuring Financial Development Index and Analyzing Its Time-Varying Effects on Economic Growth: An Application of TVP-FAVAR Model. Economics Research, 17(67), 315-341.
       Simon, John, (2003), “Productivity and Inflation”, Economic Research Department Reserve Bank of Australia.
    Soheili, K.& Delangizan, S.& Pourmahmoudian, P (2011). Estimating the Impact of Different Inflation Rates on Economic Growth and Determining the Threshold of Inflation Rate in Iran in the Form of Nonlinear Models. Journal of Macroeconomics, 8(16), 121-140
     Solow, R.M. (1956), “a Contribution to the Theory of Economic Growth”, Quarterly Journal of Economics, February.
      Sultan Taviyeh, M & Akbari, M & Rasaian, A (2012). Investigating the relationship between inflation and economic growth in Iran using a rolling linear regression model. Journal of Monetary & Banking Research. 6(14), 49-67.   
     Vinh, N. T. T. & S. Fujita (2007), “The Impact of the Real Exchange Rate on Output and Inaction in Vietnam: A VAR Approach”, Discussion Paper 0625, Kobe University.
     Zamani,M., Haji,Gh., Fotros,M,H., and Ghafari Ashtiani, P. (2022). The Effect of Economic Sanctions in Iran Employment and Economic Growth According to the Markov Switching Model. International Journal of Nonlinear Analysis and Application, In press.
     Zarra Nezhad, M., & Khodapanah, M., & Kamranpoor, S. (2019). Investigating Iran's Economy Using a Macro-Econometric Model from Islamic Economic perspective. Eghtesad-E Islami, 19(73), 5-30.